Privacybeleid

Privacybeleid

Kerstboom Rotterdam https://kerstboomrotterdam.nl

Over ons privacybeleid

Kerstboom Rotterdam geeft veel om uw privacy. Wij verwerken
daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze
dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw
gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor
commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van
toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening
van Kerstboom Rotterdam. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden
is 29/09/2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid
van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u
door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie
en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden
gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe
wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met
betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen
heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon
voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons
privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens
verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij
gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 Webwinkelsoftware

 WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce.
Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar
stelt, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot uw
gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens
nooit gebruiken voor een ander doel. WooCommerce is op basis van de
overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende
beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de
toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. WooCommerce maakt
gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot
uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of
opgeslagen. WooCommerce behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens
binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

WooCommerce hosting

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce,
wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Transip. Persoonsgegevens die u
ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze
partij gedeeld. Transip heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische)
ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander
doel. Transip is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht
om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen
bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er
worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting

Transip

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Transip Transip
verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen
doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de
diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Transip heeft passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw
persoonsgegevens te voorkomen. Transip is op grond van de overeenkomst tot
geheimhouding verplicht.

Office365

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik
van de diensten van Office365. Deze partij heeft passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw
en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot
ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Payment
processors

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze
webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw
naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening-
of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich
het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te
verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te
delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van
uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s
dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens
niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Facturatie
en boekhouden

MoneyBird

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding
maken wij gebruik van de diensten van MoneyBird. Wij delen uw naam, adres en
woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens
worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens
worden beschermd verzonden en opgeslagen, MoneyBird heeft de nodige technische
en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen
verlies en ongeoorloofd gebruik. MoneyBird is tot geheimhouding verplicht en
zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. MoneyBird gebruikt uw
persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van
de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze
dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct
verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet
voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze
gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op
te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet
met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige
administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot
geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een
eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website
worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze
gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen
persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Kerstboom Rotterdam op grond van
een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in
verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een
dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons
binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit
betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer
van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij
dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke
administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te
bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn
loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel
en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw
rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving
heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens
die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke
rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel
sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens
enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens
op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen
wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van
afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij
geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u
in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U
heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde
manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten)
verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn,
in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon
voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.
Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende
e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die
deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder
wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten)
verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn,
te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze
contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op
uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons
bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten)
verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te
beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon
voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.
Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende
e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet
langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten)
verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn,
door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking
doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen
een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het
bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die
wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden
zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval
de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van
databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd. Recht van bezwaar en
overige rechten U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Kerstboom
Utrecht. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking
staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond
dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken
aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft
bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of
profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige
wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is,
neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het
Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken
deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de
website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende
wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet
toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google
diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen
gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te
wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het
nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde
gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail
op de hoogte.

Contactgegevens Kerstboom Rotterdam T (085) 864-0023 E
info@kerstboomthuisbezorgd.nl 

Winkelwagen