Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1 -Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de
  consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Lees 
  alles over
  bedenktijd
 1. Consument: de natuurlijke persoon
  die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een
  overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 1. Dag: kalenderdag;
 1. Duurtransactie: een overeenkomst op
  afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten,
  waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 1. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de
  consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem
  persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
  raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie
  mogelijk maakt.

 

 1. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument
  om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 1. Modelformulier: het modelformulier voor
  herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan
  invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 1. Ondernemer: de natuurlijke of
  rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten
  aanbiedt;
 1. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij
  in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor
  verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten
  van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer
  technieken voor communicatie op afstand;
 1. Techniek voor communicatie op
  afstand:
   middel
  dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat
  consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn
  samengekomen.
 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene
  Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Kerstboom Rotterdam
T (085) 864-0023
E info@kerstboomthuisbezorgd.nl
KVK 63111381
BTW nummer NL002189236B74

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn
  van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand
  gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en
  consument.
 1. Voordat de overeenkomst op
  afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan
  de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk
  is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
  aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer in te zien en
  zij op zverzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden
  toegezonden.
 1. Indien de overeenkomst op
  afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid
  en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze
  algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter
  beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument
  op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
  gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat
  de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de
  algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en
  dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere
  wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 1. Voor het geval dat naast deze
  algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden
  van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
  toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene
  voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het
  meest gunstig is.
 1. Indien één of meerdere
  bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
  gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst
  en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende
  bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een
  bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk
  benaderd.
 1. Situaties die niet in deze
  algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de
  geest’ van deze algemene voorwaarden.
 1. Onduidelijkheden over de
  uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden,
  dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 

 1. Indien een aanbod een beperkte
  geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk
  in het aanbod vermeld.
 1. Het aanbod is vrijblijvend. De
  ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 1. Het aanbod bevat een volledige
  en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.
  De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van
  het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik
  maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de
  aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of
  kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 1. Alle afbeeldingen,
  specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen
  aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 1. Afbeeldingen bij producten
  zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
  Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact
  overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 1. Elk aanbod bevat zodanige
  informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
  verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn
  verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief
   belastingen;
  • de eventuele kosten van
   verzending;
  • de wijze waarop de
   overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig
   zijn;
  • het al dan niet van
   toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling,
   aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding
   van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs
   garandeert;
  • de hoogte van het tarief
   voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de
   techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere
   grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte
   communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de
   totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke deze voor de
   consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de
   consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het
   kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien
   gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen
   waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de
   ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes
   langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de
   overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder
  voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
  aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de
  daarbij gestelde voorwaarden.
 1. Indien de consument het aanbod
  langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer
  onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van
  het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door de
  ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 1. Indien de overeenkomst
  elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en
  organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische
  overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de
  consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende
  veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 1. De ondernemer kan zich –
  binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn
  betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en
  factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de
  overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek
  goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij
  gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de
  uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 1. De ondernemer zal bij het
  product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk
  of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke
  manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de
   vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en
   de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan
   maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van
   het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties
   en bestaande service na aankoop;
  • de in artikel 4 lid 3 van
   deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens
   al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de
   overeenkomst;
  • de vereisten voor opzegging
   van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan
   één jaar of van onbepaalde duur is.
 1. In geval van een
  duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op
  de eerste levering.
 1. Iedere overeenkomst wordt
  aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid
  van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering
van producten:

 1. Bij de aankoop van producten
  heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van
  redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de
  dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de
  consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
  vertegenwoordiger.
 1. Tijdens de bedenktijd zal de
  consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het
  product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig
  is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien
  hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle
  geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de
  originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de
  door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 1. Wanneer de consument gebruik
  wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14
  dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer.
  Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier
  of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat
  de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn
  herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te
  sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn
  teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

 

 1. Indien de klant na afloop van
  de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te
  willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de
  ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering
van diensten:

 1. Bij levering van diensten
  heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van
  redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag
  van het aangaan van de overeenkomst.
 1. Om gebruik te maken van zijn
  herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de
  ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake
  verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 

 1. Indien de consument gebruik
  maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van
  terugzending voor zijn rekening.
 1. Indien de consument een bedrag
  betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch
  uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de
  voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier
  of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
  Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de
  consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft
  voor een andere betaalmethode.
 1. Bij beschadiging van het
  product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument
  aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 1. De consument kan niet
  aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product
  wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over
  het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten
  van de koopovereenkomst.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 

 1. De ondernemer kan het
  herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals
  omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt
  slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig
  voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 

 1. Uitsluiting van het
  herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 

  • die door de ondernemer tot
   stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • die duidelijk persoonlijk
   van aard zijn;
  • die door hun aard niet
   kunnen worden teruggezonden;
  • die snel kunnen bederven of
   verouderen;
  • waarvan de prijs gebonden is
   aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed
   heeft;
  • voor losse kranten en
   tijdschriften;
  • voor audio- en video-opnamen
   en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft
   verboeren;
  • voor hygiënische producten
   waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 1.  
  1. Uitsluiting van het
   herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

 

  • betreffende logies, vervoer,
   restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde
   datum of tijdens een bepaalde periode;
  • waarvan de levering met
   uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de
   bedenktijd is verstreken;
  • betreffende weddenschappen
   en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

 

 1. Gedurende de in het aanbod
  vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten
  en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van
  veranderingen in btw-tarieven.
 1. In afwijking van het vorige
  lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden
  zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen
  invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan
  schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen
  zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 1. Prijsverhogingen binnen 3
  maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan
  indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 1. Prijsverhogingen vanaf 3
  maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan
  indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van
   wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de consument de bevoegdheid
   heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de
   prijsverhoging ingaat.

 

 1. De in het aanbod van producten
  of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 1. Alle prijzen zijn onder
  voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en
  zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten
  is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te
  leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

 

 1. De ondernemer staat er voor in
  dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het
  aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid
  en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
  overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
  overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er
  tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal
  gebruik.
 1. Een door de ondernemer,
  fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de
  wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de
  overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 1. Eventuele gebreken of verkeerd
  geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan de ondernemer
  schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te
  geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 1. De garantietermijn van de
  ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is
  echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van
  de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch
  voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van
  de producten.
 1. De garantie geldt niet indien:
  • de consument de geleverde
   producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft
   laten repareren en/of bewerken;
  • de geleverde producten aan
   abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig
   worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de
   ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • de ondeugdelijkheid geheel
   of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft
   gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de
   toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 

 1. De ondernemer zal de grootst
  mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij
  de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van
  aanvragen tot verlening van diensten.
 1. Als plaats van levering geldt
  het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 1. Met inachtneming van hetgeen
  hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf
  geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30
  dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere
  leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien
  een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,
  ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling
  geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de
  overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op
  een schadevergoeding.
 1. Alle levertermijnen zijn
  indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen
  rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen
  recht op schadevergoeding.
 1. In geval van ontbinding
  conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de
  consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14
  dagen na ontbinding, terugbetalen.
 1. Indien levering van een
  besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich
  inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij
  de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat
  een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het
  herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending
  zijn voor rekening van de ondernemer.
 1. Het risico van beschadiging
  en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment
  van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de
  ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders
  is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en
verlenging

Opzegging

 

 1. De consument kan een
  overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
  geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) 
  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe
  overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één
  maand.
 1. De consument kan een
  overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
  geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) 
  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen
  met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
  opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 1. De consument kan de in de
  vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en
   niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een
   bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op
   dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde
   opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor
  bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren
  van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet
  stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 1. In afwijking van het vorige
  lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan
  en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen
  en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van
  maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen
  het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten
  hoogste één maand.
 1. Een overeenkomst die voor
  bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
  producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur
  worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een
  opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten
  hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld,
  maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en
  weekbladen en tijdschriften.
 1. Een overeenkomst met beperkte
  duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en
  weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) 
  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van
  de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur
  van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst
  te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen,
  tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde
  van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is
  overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te
  worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als
  bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het
  verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de
  bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 1. De consument heeft de plicht
  om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan
  de ondernemer te melden.
 1. In geval van wanbetaling van
  de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het
  recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in
  rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over
  een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht
  overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 1. Klachten over de uitvoering
  van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk
  omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de
  gebreken heeft geconstateerd.
 1. Bij de ondernemer ingediende
  klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum
  van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere
  verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14
  dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer
  de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 1. Indien de klacht niet in
  onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is
  voor de geschillenregeling.
 1. Bij klachten dient een
  consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de
  webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die
  niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich
  te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (
  www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen.
  Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via 
  https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot
  een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn
  klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur
  aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is
  bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak.
  Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn
  kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de
  betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden
  via het Europees ODR platform (
  http://ec.europa.eu/odr).
 1. Een klacht schort de
  verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer
  schriftelijk anders aangeeft.
 1. Indien een klacht gegrond
  wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of
  de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de
  ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking
  hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de
  consument woonachtig is in het buitenland.
 1. Het Weens Koopverdrag is niet
  van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende
dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele
van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op
zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen
worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Winkelwagen